Opret en GRATIS TRENDSALES-profil her
- og få 14 dages gratis VIP medlemskab!

Betingelser for erhvervsprofil


Trendsales er en handelsplatform som stiller support, rådgivning, betalingssystem og tekniske hjælpemidler til rådighed til gennemførelsen af handlen.

Starten af dette dokument er en forkortet version af de generelle vilkår og betingelser for brug af Trendsales for dig som erhvervsbruger. Den fulde version finder du nederst i dokumentet, og det er denne, du accepterer ved oprettelsen af din erhvervsprofil.

Såfremt du har spørgsmål eller indvendinger, er du altid velkommen til at kontakte os via Support.

Nogle punkter fra erhvervsbrugerbetingelserne, der er værd at have for øje, er følgende:

  • For at være erhvervssælger på Trendsales skal du have et erhvervsabonnement. Du kan altid opsige dit erhvervsabonnement under Min Konto / Profil / Abonnement.
  • Du skal have et gyldigt CVR-nummer for at være erhvervsbruger på Trendsales
  • Når du opretter din erhvervsprofil på Trendsales, skal du altid registrere dig med dine korrekte oplysninger (CVR-nummer, navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv.) Informationerne skal stemme overens med de oplysninger som er oplyst til Erhvervsstyrelsen
  • Din erhvervsprofil på Trendsales er strengt personlig og må ikke udlånes til personer uden for virksomheden.
  • Der må kun oprettes én profil på Trendsales, medmindre erhvervsbrugeren har flere CVR-numre, P-numre eller binavne.
  • Som erhvervsbruger på Trendsales er du forpligtet til at handle via TSpay samt at yde alle dine købere 14 dages fortrydelsesret, medmindre varen er blevet fremstillet på bestilling. Endvidere er erhvervsbrugeren, i henhold til købeloven, forpligtet til at overholde den 2-årige absolutte reklamationsfrist
  • Du skal sikre dig, at de varer, du sætter til salg via annoncer på Trendsales, ikke er i strid med lovgivningen eller Trendsales' regler i øvrigt. Endvidere er du forpligtet til kun at sælge varer, som du har ret til at råde over og overdrage
  • Det påhviler dig som erhvervsbruger på Trendsales at indberette skattepligtig indkomst til SKAT. Det er endvidere op til erhvervsbrugeren at sikre, at der er betalt Told, Moms og eventuelle andre afgifter af varer som sælges. Trendsales kan således ikke gøres ansvarlige herfor.
  • Såvel erhvervsbrugere som Trendsales er underlagt dansk rets almindelige regler. De generelle vilkår og betingelser er udformet i henhold til dansk ret. Erhvervsbrugeren skal overholde reglerne om god markedsføringsskik og der må i annoncer ikke oplyses vildledende eller mangelfulde oplysninger omkring varen. Herunder f.eks. vildledende "før og nu priser", varens kvalitet eller oprindelsesland. Erhvervsbrugeren er endvidere forpligtet at overholde den til enhver tid gældende købelov.
  • Trendsales kan til enhver tid indstille eller ophæve en erhvervsprofil, som er eller forekommer os, at være et brud på Trendsales betingelser for erhvervsdrivende

1. Nærværende aftale

1.1. Formål
Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og Trendsales ApS' ("Trendsales", "vi" eller "os") rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som Trendsales udbyder via www.trendsales.dk. Nærværende aftale regulerer endvidere de vilkår og betingelser, som du ved oprettelsen af en erhvervskonto accepterer som gældende vilkår for samtlige købsaftaler indgået fra nærværende profil, jf. herved forbrugeraftalelovens bestemmelser om fjernsalg, reklamation m.v.

1.2. Nærværende aftales virkning
Når du tilmelder dig Trendsales' tjenester, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og du bekræfter desuden, at du er indforstået med aftalevilkårene, hver gang du benytter Trendsales' tjenester. Din markering i feltet "Jeg har læst og accepterer betingelserne" anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og Trendsales.

1.3. Ændringer i nærværende aftale
Trendsales forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre i nærværende aftale samt at sætte nye versioner af Trendsales i kraft. Ligeledes forbeholder Trendsales sig retten til at ændre i nærværende aftale som følge af ændringer i den lovgivning, der er gældende for de aftaler, der indgås fra nærværende bruger. Ændringer i aftalen som er til ugunst for dig, vil dog altid blive varslet senest to måneder før ændringerne træder i kraft.

Meddelelse om ændringer vil du modtage via den e-mailadresse, du er registreret med hos Trendsales eller Trendsales’ privatbeskedsystem.

Du kan vælge at opsige dit medlemskab hos Trendsales, såfremt du ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser. Ønsker du ikke at være bundet, har du en to måneders frist til at opsige dit medlemskab løbende fra den dag, meddelelsen om ændring kommer frem til dig. Fra den dag, hvor den nye version træder i kraft, må du ophøre med at anvende Trendsales' tjenester.

Efter udløbet af de nævnte to måneder vil ændringerne blive gjort tilgængelige på www.trendsales.dk og hermed træde i kraft. Ikrafttrædelse sker og er gældende for alle handler og aktiviteter på Trendsales eller via Trendsales' tjenester samt for dit forhold til Trendsales.

1.4 Aftalens varighed
Nærværende aftale er gældende, indtil denne afløses af en ny version.

2. Registrering

2.1 Registrering af brugeroplysninger
Som bruger på Trendsales forpligter du dig til at oprette dig med din virksomheds korrekte oplysninger. Husk, at din e-mailadresse benyttes til al kommunikation mellem dig og Trendsales.

2.2 CVR-validering
Ved oprettelse af en erhvervsbrugerkonto bliver du bedt om at oplyse din virksomheds CVR-nummer, hvorefter der laves et manuelt opslag hos CVR-registret med henblik på at validere de af dig givne oplysninger. Det er således en betingelse for at være erhvervsbruger på Trendsales, at man besidder et gyldigt CVR-nummer, samt at man lader sig CVR-validere.

Når dine oplysninger er verificeret, vil et 'valideringsstempel' blive vist på din offentligt tilgængelige brugerprofil, hvilket øger din troværdighed i forbindelse med private handler og er med til at forebygge snyd på Trendsales.

2.3 Erhvervsabonnement
Erhvervsbrugere erklærer sig indforstået med, at der kræves et erhvervsabonnement for at være erhvervsbruger.

2.4 Registrering af brugertype
På Trendsales kan du vælge at registrere dig som enten privatbruger eller erhvervsbruger.

Erhvervsbrugere er, når der foretages varesalg, per automatik underlagt de relevante bestemmelser i købeloven og forbrugeraftaleloven, herunder pligten til at yde købere 14 dages returret, idet erhvervsbrugere handler som led i deres erhverv, jf. købelovens § 4a, stk. 1. Derimod er privatbrugere, der udelukkende sælger brugte varer, som udgangspunkt ikke underlagt de samme regelsæt, idet privatbrugere som oftest handler i privat øjemed.

2.5 Ajourføring
Du er ansvarlig for, at de oplysninger, der fremgår af din brugerprofil, til enhver tid er fuldt korrekte og gyldige. Du kan ajourføre dine oplysninger ved at kontakte Trendsales Support.

2.6 Kontrakthabilitet
For at kunne oprette en erhvervsbruger på Trendsales må du under alle omstændigheder være i stand til at indgå kontrakter om de varer og tjenester, som du vil sælge på Trendsales. Endvidere skal have et gyldigt CVR-nummer for at være erhvervsbruger på Trendsales

2.7 Lukning af brugerkontoen
Du kan til enhver tid anmode om lukning af din brugerkonto ved at kontakte Trendsales Support. Såfremt du har gennemført én eller flere TrendsalesHandler, inden for 30 dage inden anmodningen om lukningen fremsættes, forbeholder vi os dog retten til at udskyde lukningen, indtil de 30 dage er udløbet.

Anmodning om lukning kan under alle omstændigheder først imødekommes, når samtlige verserende supportsager på din brugerkonto er endeligt afsluttet.

Ønsker du at lukke din TrendsalesKonto, påhviler det dig som bruger at hæve dit indestående samt at lukke dine aktive annoncer.

Såfremt du har viden eller mistanke om, at andre har adgang til din brugerkonto, uanset på hvilken måde vedkommende har skaffet sig adgang, har du pligt til at indberette dette til Trendsales Support. Trendsales forbeholder sig i disse tilfælde retten til at spærre den pågældende brugerkonto.

Trendsales forbeholder sig retten til til enhver tid at lukke din brugerkonto, såfremt du har handlet i strid med nærværende aftale, Trendsales regler i øvrigt eller gældende dansk ret. Såfremt vi vælger at lukke din brugerkonto på et af disse grundlag, er det ikke muligt at få refunderet rabatkort, klip benyttet på aktive annoncer eller købt erhvervsabonnement.

3. Annoncer mv.

3.1 Lovlighed
Du skal være opmærksom på, at indholdet af alle annoncer, det være sig selve varen, varebeskrivelsen samt enhver aktivitet eller kommunikation, der foretages i forbindelse med private handler, skal være i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som Trendsales' regler i øvrigt. Se nedenfor under punkt 11.4.

3.2 Billeder
Når du tilføjer billeder til dine annoncer på Trendsales, indestår du for, at disse billeder er dine egne og således ikke krænker andres rettigheder.

Ved et gensalg af en vare købt på Trendsales, har køber ret til at anvende sælgers billeder. Ved brug af disse billeder skal der gøres opmærksom på, at der ikke benyttes egne billeder.

Endvidere accepterer du, at Trendsales har ret til at anvende billederne i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i Trendsales' nyhedsbrev. Trendsales anvender ikke eventuelle billeder tilføjet din brugerprofil.

3.3 Links og henvisninger til andre hjemmesider
Det er ikke tilladt at linke eller henvise til egne eller andres hjemmesider i annoncer oprettet på Trendsales, med mindre der er tale om en reklameannonce, hvortil der er købt aktiv topplacering, eller med mindre der er tilkøbt tilladelse til at linke (infolink). På samme måde er det ikke tilladt at linke eller henvise i brugerbeskrivelsen på din brugerprofil. Ønskes en aftale om bannerreklame på Trendsales, kontaktes info@concept.dk.

3.4 Lukning af annoncer
Trendsales undersøger ikke på forhånd de varer eller tjenester, der er tilgængelige via oprettede annoncer, men Trendsales forbeholder sig retten til at lukke en annonce eller flytte denne til en anden kategori, end den hvori annoncen er oprettet. Lukkes en annonce, fordi denne vurderes at stride mod gældende lovgivning eller Trendsales' regler i øvrigt, refunderes købt erhvervsabonnement og/eller brugte klip for tilkøbte fremhævelser ikke.

3.5 Advarsel om bedrageri
Du kan via Trendsales Support indberette private handler til os, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder, gældende lovgivning eller Trendsales' regler i øvrigt.

3.6 Reklame og markedsføring
Erhvervsbrugere er forpligtet til at overholde gældende ret i henhold til markedsføringsloven. Udover at erhvervsbrugeren skal overholde reglerne om god markedsføringsskik, må der på annoncer ikke gives vildledende eller mangelfulde oplysninger omkring varen, eksempelvis vildledende "før og nu priser", varens kvalitet eller oprindelsesland.
Reklame og markedsføring er endvidere ikke tilladt på andre brugeres annoncer eller via privatbesked.

3.7 Genoprettelse af annoncer
Det er muligt at redigere i annoncer ved at lukke og genåbne dem. Denne funktion er alene tiltænkt til at rette i enkelt stående annoncer. Utilsigtet adfærd i forhold til at lukke og genåbne flere annoncer kan føre til at man blokeres i eksponeringen af Nyeste varer.

4. Reklame mv.

4.1 Nyhedsbrev

Hvis du har accepteret at modtage ugentligt markedsføringsmateriale fra Trendsales, modtager du e-mails, notifikationer og push-beskeder med;

(a) almindelige nyheder og opdateringer fra Trendsales, herunder informationer og tilbud vedrørende Trendsales platformen, samt tilsvarende produkter og tjenesteydelser udbudt af Trendsales,

(b) informationer og tilbud om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, konkurrencer eller kampagner angående annoncering og/eller annoncer hos Trendsales,

(c) informationer og invitationer til events afholdt af Trendsales.

Vi gør opmærksom på, at du til hver en tid kan trække dit samtykke tilbage ved hver henvendelse, og at du kan indstille notifikationer og push-beskeder via din telefon eller tablet.

Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

5. Ansvar og almindelige betingelser

5.1 Immaterielle rettigheder
Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Trendsales' tjenester ejes af Trendsales ApS. Du må ikke gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller Trendsales' tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre handler på den måde, det er forudsat i nærværende aftale.

5.2 Advarsler og karantæne
Trendsales Support kan tildele advarsler og - ved flere overtrædelser - karantæne, såfremt der handles i strid med nærværende aftale eller Trendsales' regler i øvrigt.

5.3 Misbrug af Trendsales' tjenester
Trendsales forbeholder sig retten til at indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være et brud på bestemmelser i nærværende aftale, herunder at der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af Trendsales tjenester, eller såfremt Trendsales vurderer brugeren som uønsket, samt til at indstille eller ophæve noteringer og handler forbundet med sådanne konti. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig Trendsales' tjenester på ny uden forudgående samtykke.

Såfremt vi vælger at lukke en brugerkonto på et af de ovenfor nævnte grundlag, sker dette uden refusion af købt erhvervsabonnement og/eller brugte klip for tilkøbte fremhævelser.

5.4 Manglende adgang til trendsales.dk
Trendsales kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til trendsales.dk, da sitet indimellem kan være utilgængeligt. Der kan være tale om såvel en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og Trendsales kan i den forbindelse ikke kan gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.

5.5 Følgeskader
Trendsales er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af Trendsales, eller Trendsales var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

5.6 Force majeure
Trendsales er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som Trendsales ikke er herre over, og som Trendsales ikke med rimelighed burde have forudset.

6. Handler

6.1 Typer af handler
Nærværende aftale omfatter følgende typer af handler:

1) Handler mellem dig og Trendsales: I disse handler er du forbruger, og Trendsales er erhvervsdrivende, hvorfor der er tale om forbrugerkøb. De handler, du som forbruger kan indgå med Trendsales, omfatter bl.a. køb af erhvervsabonnement, betaling af administrationsgebyr ved benyttelse af TSpay, køb af via SMS og køb af rabatkort.

2) Private handler: Dette er handler mellem dig og andre brugere (private eller erhvervsdrivende) på Trendsales, hvor du kan sælge og købe varer til og af andre brugere ved aftale om handel. I disse handler er Trendsales ikke aftalepart, og Trendsales fungerer således udelukkende som online markedsplads. Alle private handler er omfattet af købeloven, og du skal være opmærksom på, at retsstillingen kan variere, afhængigt af om der er tale om forbrugerkøb eller civilkøb.

6.2 Forskelle på handlerne
Du og enhver anden bruger anerkender ved nærværende aftale, at Trendsales ikke påtager sig ansvaret for sælger og købers adfærd i de private handler, eller for de varer, som sælger udbyder til salg eller levering, uanset om sælger er privat eller erhvervsdrivende. Trendsales indtræder ej heller i en given brugers forpligtelser, såfremt brugeren ikke opfylder disse.

I de handler, du indgår med Trendsales, gælder naturligvis dansk rets almindelige regler, herunder især aftaleloven, købeloven og forbrugeraftaleloven.

6.3 Ændringer i handler
Trendsales forbeholder sig retten til at lukke, forlænge eller annullere en handel, hvis Trendsales finder det juridisk påkrævet eller teknisk velbegrundet, herunder såfremt der foreligger tekniske vanskeligheder, som du, Trendsales eller en anden bruger har oplevet på internettet. Såfremt det er praktisk muligt, giver vi dig på forhånd et rimeligt varsel om alle sådanne skridt.

7. TrendsalesKontoen

7.1 Formålet
Er du bosiddende i Danmark, er der automatisk knyttet en TrendsalesKonto til din Trendsales-profil. Det er ikke muligt at have en separat TrendsalesKonto.

TrendsalesKontoen er tilknyttet vores betalingssystem, og denne kan benyttes til at gennemføre handler via TSpay ved at overføre penge mellem køber og sælger (jf. herom straks nedenfor under punkt 7.4.) samt til at erhverve ydelser - såsom rabatkort, erhvervsabonnement, galleriannoncer mv. - på Trendsales (jf. herom under punkt 8).

Som erhvervsbruger forpligter du dig til kun at handle via TSpay. Ingen andre handelsformer er tilladt for denne profiltype.

7.2 Beløb

Du kan maximalt have 20.000 kr. stående på din TrendsalesKonto, og en transaktion mellem dig og en anden bruger på Trendsales kan maximalt udgøre 10.000 kr.

7.3 Betaling med kort
Ved betaling via Trendsales med et betalingskort bekræfter du, at du er berettiget til at benytte det pågældende kort, ligesom du har pligt til at sikre dig, at der er tilstrækkelige midler på kortet til at gennemføre transaktionen.

7.4 TSpay
TSpay er Trendsales' betalingssystem, igennem hvilket det er muligt at gennemføre betalinger i  handler mellem køber og sælger.

Der gælder et sæt særlige betingelser, som du skal læse og acceptere, når du som bruger på Trendsales benytter TSpay. Disse betingelser og finder du her.

7.5 Sikkerhed vedrørende pengetransaktioner
Trendsales betalingssystem benytter betalingsgatewayen FreePay. Systemet er Nets-godkendt og benytter SSL-kryptering til al transmission. Alle data er strengt krypteret. Freepay er PCI-certificeret, hvilket betyder, at Freepay overholder sikkerhedsreglerne fra Visa / Mastercard.

7.6 Gebyrer
Det er gratis at oprette og benytte din erhvervsprofil på Trendsales, dog skal du købe et erhvervsabonnement såfremt du ønsker at sælge varer.

I forbindelse med handler via TSpay og TrendsalesKonto, trækkes et gebyr fra handelsbeløbet ved gennemførslen. Ved indsætning af penge på din TrendsalesKonto vil transaktionsgebyr til Nets blive pålagt. Hævning til din bankkonto i forbindelse med TSpay eller hævning fra din TrensalesKonto til din bankkonto koster et gebyr pr. hævning. Dette beløb udgør bankernes gebyr i forbindelse med overførslen. Med et erhvervsabonnement på Trendsales kan du gratis hæve til din bankkonto.

Se de gældende gebyrer ved TSpay her.

7.7 Administrationsgebyr
Din TrendsalesKonto er ikke beregnet til opbevaring af midler, idet Trendsales ikke fungerer som bank. Dette betyder, at du bliver trukket et mindre administrationsgebyr på 30 kr. pr. måned, såfremt din profil har været inaktiv i 3 måneder, og du i denne periode har haft et indestående på din TrendsalesKonto. Administrationsgebyret vil herefter blive trukket én gang pr. måned, såfremt din TrendsalesKonto fortsat er inaktiv. Din TrendsalesKonto kan naturligvis ikke gå i minus, hvorfor der administrationsgebyret udelukkende vil blive trukket, såfremt der er et indestående. Så snart der atter er aktivitet på din profil, vil trækningen af administrationsgebyrer blive indstillet. Se de gældende gebyrer ved TSpay her.

7.8 Forældelse af indestående på spærret profil
I overensstemmelse med Lov om forældelse af fordringer, hæves et eventuelt indestående beløb på din TrendsalesKonto, såfremt din profil har været spærret i 3 år. Årsagen til spærringen af profilen er herved uden betydning. Såfremt du ikke har henvendt dig indenfor 3 år fra spærringsdatoen, med henblik på udbetaling af dit indestående, kan et krav herom ikke længere gøres gældende.

7.9 Udenlandske banker
På Trendsales kan du hæve fra din TrendsalesKonto til udenlandske banker, hvis du er bosiddende i Danmark. Endvidere kan du med et udenlandsk betalingskort indsætte penge på din TrendsalesKonto, hvis du bor og er registreret på henholdsvis Trendsales.no eller Trendsales.se.
Bor du i udlandet, kan Trendsales kræve, at der indsendes kopier af identifikationspapirer, således at der kan foretages manuel validering

8. Handler mellem dig og Trendsales

8.1 Vilkår og betingelser
Der gælder en række særlige regler, når du som forbruger køber ydelser fra Trendsales. De ydelser, du kan erhverve fra Trendsales, omfatter

1) SMS-hilsen
2) Galleriannonce
3) Annoncefremhævning
4) Rabatkort
5) Pakkeporto
6) Erhvervsabonnement

Ved køb af disse ydelser fra Trendsales, skal du læse og acceptere et sæt særlige betingelser, som du finder i forbindelse med købet.

9. Generelle bestemmelser

9.1 Trendsales' rolle
De varer, der er tilgængelige gennem private handler, sættes til salg af brugere på Trendsales via annoncer. Aftalens vilkår, aftaleindgåelsen samt alle andre aspekter af aftalen, er underlagt dansk rets almindelige regler. Trendsales er således ikke part i private handler, idet Trendsales alene stiller de tekniske hjælpemidler til rådighed til gennemførelse af sådanne handler.

Trendsales kan dog, i forbindelse med velgørenhed eller andre særlige tilbud, optræde som sælger af en vare eller tjeneste. I disse tilfælde vil dette klart fremgå af annoncen.

9.2 Betaling og levering fra brugere
Trendsales kontrollerer ikke, om brugerne betaler henholdsvis leverer varen i henhold til den private handel. Trendsales fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med sælgers levering af solgte varer samt købers betaling af leverede varer.

9.3 Annullering af handler
Hver enkel bruger er indforstået med, at Trendsales er berettiget til at trække en handel tilbage, som - ud fra oplysninger, som vi har modtaget fra tredjepart eller andre medlemmer - ser ud til at være en misligholdelse af nærværende aftale.

10. Trendsales' ansvar

10.1 Trendsales' ansvar
I det omfang loven tillader det, accepterer du at friholde Trendsales og Trendsales' medarbejdere for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med private handler. Trendsales er ej heller ansvarlig for den adfærd, en bruger måtte udvise på sitet.

10.2 Ansvarsfraskrivelse
Trendsales holder ikke styr på, eller er ansvarlig for kvalitet, sikkerhed, eller lovmæssighed af de varer, som private handler omhandler, for om en varebeskrivelse er sand eller nøjagtig, hvorvidt sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer, eller hvorvidt køber har vilje og evne til at betale herfor. Trendsales kan ikke styre, og styrer ikke afslutningen eller gyldigheden af private handler. Selvom det er forbudt, kan det hænde, at der afgives oplysninger eller udvises anden adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af brugernes forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og i disse tilfælde kan Trendsales ikke holdes ansvarlig.

12. Version

12.1 Version
Nærværende vilkår og betingelser for brugen af Trendsales og Trendsales' tjenester erstatter de tidligere vilkår og betingelser og træder i kraft den 4. maj 2018.

11. Betingelser og vilkår for sælger

11.1 Nøjagtighed af varebeskrivelse
Det er et krav, at de varer eller tjenesteydelser, der står på den varebeskrivelse, som du stiller til rådighed gennem Trendsales tjenester, beskrives nøjagtigt, og der kan pålægges ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, som medtages på varebeskrivelsen, skal være fuldstændig nøjagtige og må ikke kunne vildlede dine købere.

11.2 Oplysninger om varens pris og leveringsomkostninger
Prisen for varen eller tjenesteydelsen skal angives inklusive moms og eventuelle andre afgifter. Endvidere skal leveringsomkostningerne angives i annoncen.

11.3 Sælgers ejendomsret
Du indestår som sælger af enhver vare eller tjeneste på Trendsales for, at du har den fuldstændige ejendomsret over varen eller tjenesten, samt at du er berettiget til at overdrage denne ejendomsret til køber.

11.4 Forbud
Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varen, varebeskrivelsen i annoncen eller andetsteds, eller nogen aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler,

1) krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person
2) er et brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet
3) er falsk, upålideligt, vildledende, anstødeligt eller nedsættende
4) er af pornografisk karakter
5) er opført på Trendsales' oversigt over ulovlige varer (læs mere her)

11.5 Levering og betaling
Inden købet bliver gennemført skal køber oplyses om hvornår varen eller tjenesteydelsen vil blive leveret. Er der tale om en bestillingsvare med længere leveringstid skal det også her oplyses hvor lang leveringstiden er.

Levering anses for sket, når varen er kommet i købers besiddelse. Dette udgangspunkt kan ikke fraviges ved aftale.

Betaling sker straks og derved, at beløbet deponeres, indtil den erhvervsdrivende godkender købers anmodning om køb af varen. Købet kan på købers anmodning annulleres, såfremt den erhvervsdrivende ikke inden 3 hverdage aktivt har godkendt købers anmodning om køb af varen eller tjenesteydelsen.

11.6 Fortrydelsesret
Ethvert salg af varer eller tjenesteydelser foretaget fra nærværende profil, er omfattet af fortrydelsesretten. Dette betyder, at forbrugeren senest 14 dage efter modtagelsen af varen skal underrette den erhvervsdrivende om, at denne ønsker at fortryde sit køb. Den erhvervsdrivende skal kvittere for modtagelsen af fortrydelsen straks. Når køber har underrettet den erhvervsdrivende om at købet fortrydes, skal varen sendes tilbage til den erhvervsdrivende senest 14 dage efter, køber har underrettet den erhvervsdrivende om, at fortrydelsesretten benyttes. Køber kan fortryde købet ved at:

1) nægte at modtage varen og samtidig eller forinden have underrettet sælger herom
2) overdrage varen til postvæsenet eller
3) returnere varen til den erhvervsdrivendes adresse.

Såfremt varen specielt skal fremstilles efter eller tilpasses købers individuelle ønsker, ophører fortrydelsesretten ved aftalens indgåelse.

Inden købets gennemførelse, skal den erhvervsdrivende oplyse køber om hvem der afholder omkostningerne til returportoen. Hvis dette ikke er oplyst, vil den erhvervsdrivende hæfte for udgiften til returportoen. Hvis køber udnytter sin fortrydelsesret, skal den erhvervsdrivende tilbagebetale det fulde beløb, som er modtaget fra køber, herunder leveringsomkostninger, gebyrer og afgifter. Køber bærer risikoen for varen under returforsendelsen, indtil den erhvervsdrivende har modtaget varen.

Hvis køber returnerer varen brugt inden fortrydelsesfristens udløb, hæfter køber for værdiforringelsen. Det er den erhvervsdrivendes ansvar at værdiansætte værdiforringelsen. Trendsales går ikke ind i disse sager.

11.7 Reklamation og ombytning
Alle varer og tjenesteydelser, der er købt via nærværende erhvervskonto, er omfattet af den 2-årige absolutte reklamationsfrist gældende fra købsdato, medmindre andet er anført i beskrivelsen. Alle reklamationer givet senere end 2 år efter salgsgenstandens overgivelse, anses således ikke som rettidige.

Hvis den leverede vare er defekt, transportskadet eller der er leveret en forkert vare, forpligter den erhvervsdrivende sig til at modtage og inden for rimelig tid at behandle skriftlige reklamationer med meddelelser om fejl, herunder erstatte defekte og transportskadede varer og ombytte forkert leverede varer. Den erhvervsdrivende forpligter sig ligeledes til at erstatte købers rimelige udgifter i forbindelse med returnering af varen.

Reklamationer afgivet inden for 2 måneder efter købsdato eller efter at køber har opdaget manglen, anses altid for at være afgivet inden for rimelig tid.

11.8 Modtagelse af betalinger
Ved oprettelsen af en erhvervsannonce, accepterer du som erhvervsdrivende sælger, at der som betaling fra køber alene kan modtages betaling i form af TSpay.

Det anses således som værende et brud på nærværende aftale, såfremt du opfordrer til eller accepterer andre brugeres tilbud om handel uden om TSpay.

11.9 Indberetning til SKAT
Det påhviler til enhver tid dig som bruger at indberette din skattepligtige indkomst fra Trendsales til SKAT. Trendsales kan således ikke tilpligtes at indberette en bruger til SKAT, ligesom Trendsales ikke kan holdes ansvarlig i relation til en brugers skattemæssige forhold. Det er endvidere op til erhvervsbrugeren at sikre, at der er betalt Told, Moms og eventuelle andre afgifter af varer som sælges. Trendsales kan således ikke gøres ansvarlige herfor

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte Trendsales Support.