Opret en GRATIS TRENDSALES-profil her
- og få 14 dages gratis VIP medlemskab!

Betingelser for privatprofil


Starten af dette dokument er en forkortet version af de generelle vilkår og betingelser for brug af Trendsales for dig som privatbruger. Den fulde version finder du nederst i dokumentet, og det er denne, du accepterer ved oprettelsen af din profil.

Såfremt du har spørgsmål eller indvendinger, er du altid velkommen til at kontakte os via Support.

Nogle punkter fra brugerbetingelserne, der er værd at have for øje, er følgende:

 • Du skal være fyldt 15 år for at benytte Trendsales
 • Når du opretter din profil på Trendsales, skal du registrere dig med dine korrekte oplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato mv.)
 • Din profil på Trendsales er strengt personlig og må ikke udlånes til eller deles med andre
 • Du må kun oprette én profil på Trendsales
 • Handler mellem privatbrugere på Trendsales er som udgangspunkt civilkøb (som er det modsatte af forbrugerkøb, hvor en privat køber en vare eller tjenesteydelse af en såkaldt erhvervssælger). Dette betyder blandt andet, at køber i sådanne civilkøb som regel ikke har 14 dages returret
 • Køber du som privatbruger en vare eller en tjenesteydelse af en erhvervsbruger, har du krav på 14 dages fortrydelsesret
 • Du skal være opmærksom på, at du som privatbruger kan anses som at handle som led i dit erhverv og dermed blive betragtet som erhvervssælger i købelovens forstand, jf. § 4a, stk. 1. Skal du - uanset din status som privatbruger - betragtes som erhvervssælger, gælder dansk rets almindelige regler, herunder reglerne i forbrugeraftaleloven om købers 14 dages fortrydelsesret
 • Trendsales kan til enhver tid indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være et brud på bestemmelser i brugerbetingelserne
 • De varer, der er tilgængelige gennem private handler, sættes til salg af brugere på Trendsales via annoncer. Trendsales er altså ikke part i private handler, da Trendsales alene stiller de tekniske hjælpemidler til rådighed til gennemførelse af sådanne handler, og Trendsales har derfor ikke noget ansvar i forbindelse med de private handler
 • Bud afgivet på annoncer er juridisk bindende, og du er således forpligtet til at købe og betale en vare, såfremt sælger har accepteret dit bud
 • Du skal sikre dig, at de varer, du sætter til salg via annoncer på Trendsales, ikke er i strid med lovgivningen eller Trendsales' regler i øvrigt, og ligeledes må du som køber ikke søge at købe ulovlige varer eller opfordre andre til at sælge ulovlige varer. Endvidere er du forpligtet til kun at sælge varer, som du har ret til at råde over og overdrage
 • I sager vedrørende manglende forsendelse, skal du som privat sælger være i besiddelse af dokumentation for at varen er afsendt. Tilstrækkelig dokumentation vil være et trackingnummer, som udleveres i forbindelse med pakkeforsendelser eller rekommanderede breve. En bon eller almindelig kvittering fra posthuset, vil ikke kunne betragtes som gyldig dokumentation for at varen er afsendt.
 • Det påhviler dig som bruger af Trendsales at indberette din skattepligtige indkomst til SKAT, og Trendsales kan altså ikke gøres ansvarlig herfor. Overstiger din årlige omsætning 50.000 kr., skal dette meldes til SKAT. Læs mere her: www.skat.dk
 • De generelle vilkår og betingelser er udformet i henhold til dansk ret. Såvel brugere som Trendsales er naturligvis underlagt dansk rets almindelige regler

1. Nærværende aftale

1.1. Formål
Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og Trendsales ApS' ("Trendsales", "vi" eller "os") rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som Trendsales udbyder via www.trendsales.dk. Nærværende aftale regulerer endvidere visse aspekter af handler indgået mellem dig og andre brugere på Trendsales (private handler).

1.2. Nærværende aftales virkning
Når du tilmelder dig Trendsales' tjenester, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og du bekræfter desuden, at du er indforstået med aftalevilkårene, hver gang du benytter Trendsales' tjenester. Din markering i feltet "Jeg har læst og accepterer betingelserne" anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og Trendsales.

1.3. Ændringer i nærværende aftale
Trendsales forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre i nærværende aftale samt at sætte nye versioner af Trendsales i kraft. Ligeledes forbeholder Trendsales sig retten til at ændre i nærværende aftale som følge af ændringer i den lovgivning, der er gældende for de aftaler, der indgås fra nærværende bruger. Ændringer i aftalen som er til ugunst for dig, vil dog altid blive varslet senest to måneder før ændringerne træder i kraft.

Meddelelse om ændringer vil du modtage via den e-mailadresse, du er registreret med hos Trendsales eller Trendsales’ privatbeskedsystem.

Du kan vælge at opsige dit medlemskab hos Trendsales, såfremt du ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser. Ønsker du ikke at være bundet, har du en to måneders frist til at opsige dit medlemskab løbende fra den dag, meddelelsen om ændring kommer frem til dig. Fra den dag, hvor den nye version træder i kraft, må du ophøre med at anvende Trendsales' tjenester.

Efter udløbet af de nævnte to måneder vil ændringerne blive gjort tilgængelige på www.trendsales.dk og hermed træde i kraft. Ikrafttrædelse sker og er gældende for alle handler og aktiviteter på Trendsales eller via Trendsales' tjenester samt for dit forhold til Trendsales.

1.4 Aftalens varighed
Nærværende aftale er gældende, indtil denne afløses af en ny version.

2. Generelle vilkår

2.1 Din profil er personlig

Din profil hos Trendsales er strengt personlig og må ikke udlånes til andre. Din adgangskode er ligeledes personlig og må ikke videregives. Adgangskoden er derfor krypteret hos os, således at det kun er dig, der til enhver til har kendskab til denne. I samme omfang er det ikke tilladt for dig at låne eller på anden måde tilegne dig adgang til andres profil.

Det er ej heller tilladt at oprette mere end én profil per person uden forudgående aftale med Trendsales.

2.2 Registrering af brugertype
På Trendsales kan du vælge at registrere dig som enten privatbruger eller erhvervsbruger.

Erhvervsbrugere er, når der foretages varesalg, per automatik underlagt de relevante bestemmelser i købeloven og forbrugeraftaleloven, herunder pligten til at yde købere 14 dages fortrydelsesret, idet erhvervsbrugere handler som led i deres erhverv, jf. købelovens § 4a, stk. 1. Derimod er privatbrugere, der udelukkende sælger brugte varer, som udgangspunkt ikke underlagt de samme regelsæt, idet privatbrugere som oftest handler i privat øjemed.

Dog skal du som privatbruger være opmærksom på, at du kan anses som at handle som led i dit erhverv og dermed betragtes som erhvervssælger i købelovens forstand. Er du - uanset din status som privatbruger - at betragte som erhvervssælger, gælder dansk rets almindelige regler, herunder reglerne i forbrugeraftaleloven om købers 14 dages fortrydelsesret.

Trendsales forbeholder sig retten til at ændre din status fra privat bruger til erhvervsbruger. Du kan endvidere altid selv kontakte Trendsales Support, såfremt du ønsker at blive omkonverteret til erhvervsbruger.

2.3 Hvornår betragtes man som erhvervssælger?
I vurderingen af, om en bruger, der er registreret som privatbruger, skal betragtes som erhvervssælger i købelovens forstand, lægges der bl.a. vægt på følgende momenter:

1) Brugeren er CVR-registreret, men har ikke angivet dette på Trendsales
2) Brugeren har en hjemmeside, hvorfra der sælges de samme ting som på Trendsales
3) Brugeren bestiller mange nye varer hjem med henblik på videresalg
4) Brugeren har rigtig mange handler på Trendsales med samme type eller lignende varer

2.4 Krav om VIP-medlemskab
Videresælger du på Trendsales varer fra eget design/butik/lager/produktion/serviceydelser eller lignende, er det påkrævet, at du opgraderer din brugerstatus til VIP. Dit VIP-medlemskab skal være gyldigt, så længe du sælger de pågældende varer.

2.5 Ajourføring
Du er som bruger på Trendsales ansvarlig for, at de oplysninger, der fremgår af din profil, til enhver tid er fuldt korrekte og gyldige. Du kan ajourføre dine oplysninger via menuen Min konto / Profil.

2.6 Kontrakthabilitet
For at kunne tilmelde dig Trendsales' tjenester må du under alle omstændigheder være i stand til at indgå kontrakter om de varer og tjenester, som du eventuelt vil byde på eller sælge. Er du over 15 år gammel, har du ret til at disponere over egne midler, og du kan således anvende Trendsales på lige fod med andre brugere.

2.7 Lukning af profil
Du kan til enhver tid anmode om lukning af din profil ved at kontakte Trendsales Support. Såfremt du har gennemført én eller flere handler via TSpay, inden for 30 dage inden anmodningen om lukningen fremsættes, forbeholder vi os dog retten til at udskyde lukningen, indtil de 30 dage er udløbet.

Anmodning om lukning kan under alle omstændigheder først imødekommes, når samtlige verserende supportsager på din profil er endeligt afsluttet.

Ønsker du at lukke din profil, påhviler det dig som bruger at hæve dit indestående samt at lukke dine aktive annoncer.

Såfremt du har viden eller mistanke om, at andre har adgang til din profil, uanset på hvilken måde vedkommende har skaffet sig adgang, har du pligt til at indberette dette til Trendsales Support. Trendsales forbeholder sig i disse tilfælde retten til at spærre den pågældende profil.

Trendsales forbeholder sig retten til enhver tid at lukke din profil, såfremt du har handlet i strid med nærværende aftale, Trendsales regler i øvrigt eller gældende dansk ret. Såfremt vi vælger at lukke din profil på et af disse grundlag, er det ikke muligt at få refunderet rabatkort, klip benyttet på aktive annoncer eller købt VIP-medlemskab.

3. Annoncer mv.

3.1 Lovlighed
Du skal være opmærksom på, at indholdet af alle annoncer, det være sig selve varen, varebeskrivelsen samt enhver aktivitet eller kommunikation, der foretages i forbindelse med private handler, skal være i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som Trendsales' regler i øvrigt. Se nedenfor under punkt 12.3.

3.2 Billeder
Når du tilføjer billeder til dine annoncer på Trendsales, indestår du for, at disse billeder er dine egne og således ikke krænker andres rettigheder.

Ved et gensalg af en vare købt på Trendsales, har køber ret til at anvende sælgers billeder. Ved brug af disse billeder skal der gøres opmærksom på, at der ikke benyttes egne billeder.

Endvidere accepterer du, at Trendsales har ret til at anvende billederne i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i Trendsales' nyhedsbrev. Trendsales anvender ikke eventuelle billeder tilføjet din profil.

3.3 Links og henvisninger til andre hjemmesider
Det er ikke tilladt at linke eller henvise til egne eller andres hjemmesider i annoncer oprettet på Trendsales, med mindre der er tale om en reklameannonce, hvortil der er købt aktiv topplacering, eller med mindre der er tilkøbt tilladelse til at linke (infolink). På samme måde er det ikke tilladt at linke eller henvise i brugerbeskrivelsen på din profil. Ønskes en aftale om bannerreklame på Trendsales, kontaktes info@concept.dk.

3.4 Lukning af annoncer
Trendsales undersøger ikke på forhånd de varer eller tjenester, der er tilgængelige via oprettede annoncer, men Trendsales forbeholder sig retten til at lukke en annonce eller flytte denne til en anden kategori, end den hvori annoncen er oprettet. Lukkes en annonce, fordi denne vurderes at stride mod gældende lovgivning eller Trendsales' regler i øvrigt, refunderes købt VIP-medlemskab og/eller brugte klip for tilkøbte fremhævelser ikke.

3.5 Advarsel om bedrageri
Du kan via Trendsales Support indberette private handler til os, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder, gældende lovgivning eller Trendsales' regler i øvrigt.

3.6 Reklame og markedsføring
Reklame og markedsføring er ikke tilladt på andre brugeres annoncer eller via privatbesked, ligesom det ikke er tilladt at henvise til, at en vare kan købes billigere et andet sted, end hos den pågældende sælger. Dette vil medføre en advarsel fra Trendsales, samt sletning af kommentaren. Flere advarsler kan i værste tilfælde medføre karantæne eller bortvisning fra Trendsales.

4. Reklame mv.

4.1 Nyhedsbrev
Hvis du har accepteret at modtage ugentligt markedsføringsmateriale fra Trendsales, modtager du e-mails, notifikationer og push-beskeder med;

(a) almindelige nyheder og opdateringer fra Trendsales, herunder informationer og tilbud vedrørende Trendsales platformen, samt tilsvarende produkter og tjenesteydelser udbudt af Trendsales,

(b) informationer og tilbud om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, konkurrencer eller kampagner angående annoncering og/eller annoncer hos Trendsales,

(c) informationer og invitationer til events afholdt af Trendsales.

Vi gør opmærksom på, at du til hver en tid kan trække dit samtykke tilbage ved hver henvendelse, og at du kan indstille notifikationer og push-beskeder via din telefon eller tablet.

Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

5. Ansvar og almindelige betingelser

5.1 Immaterielle rettigheder
Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Trendsales' tjenester ejes af Trendsales ApS. Du må ikke gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller Trendsales' tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre handler på den måde, det er forudsat i nærværende aftale.

5.2 Advarsler og karantæne
Trendsales Support kan tildele advarsler og - ved flere overtrædelser - karantæne, såfremt der handles i strid med nærværende aftale eller Trendsales' regler i øvrigt.

5.3 Misbrug af Trendsales' tjenester
Trendsales forbeholder sig retten til at indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være et brud på bestemmelser i nærværende aftale, herunder at der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af Trendsales tjenester, eller såfremt Trendsales vurderer brugeren som uønsket, samt til at indstille eller ophæve noteringer og handler forbundet med sådanne konti. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig Trendsales' tjenester på ny uden forudgående samtykke.

Såfremt vi vælger at lukke en profil på et af de ovenfor nævnte grundlag, sker dette uden refusion af købt VIP-medlemskab og/eller brugte klip for tilkøbte fremhævelser.

5.4 Manglende adgang til Trendsales.dk
Trendsales kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til Trendsales.dk, da sitet indimellem kan være utilgængeligt. Der kan være tale om såvel en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og Trendsales kan i den forbindelse ikke kan gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.

5.5 Følgeskader
Trendsales er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af Trendsales, eller Trendsales var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

5.6 Told, moms og afgifter
Køber du en varer i et land uden for EU, skal du være opmærksom på, at du som køber kan blive opkrævet told, moms eller andre afgifter. Du kan læse mere her.

5.7 Force majeure
Trendsales er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som Trendsales ikke er herre over, og som Trendsales ikke med rimelighed burde have forudset.

6. Handler

6.1 Typer af handler
Nærværende aftale omfatter følgende typer af handler:

1) Handler mellem dig og Trendsales: I disse handler er du forbruger, og Trendsales er erhvervsdrivende, hvorfor der er tale om forbrugerkøb. De handler, du som forbruger kan indgå med Trendsales, omfatter bl.a. køb af VIP-medlemskab, betaling af gebyr i forbindelse med TSpay, køb via SMS og køb af rabatkort.

2) Handler mellem to brugere: Dette er handler mellem dig og andre brugere (private eller erhvervsdrivende) på Trendsales, hvor du kan sælge og købe varer til og af andre brugere ved aftale om handel. I disse handler er Trendsales ikke part, og Trendsales fungerer således udelukkende som online markedsplads. Handlerne er omfattet af dansk lovgivning, og du skal være opmærksom på, at retsstillingen kan variere, afhængigt af, om der er tale om forbrugerkøb eller civilkøb.

6.2 Forskelle på handlerne
Du anerkender som bruger ved nærværende aftale, at Trendsales ikke påtager sig ansvaret for sælger og købers adfærd i handler mellem to brugere, eller for de varer eller tjenesteydelser, som sælger udbyder til salg, uanset om sælger er privat eller erhvervsdrivende. Trendsales indtræder ej heller i en given brugers forpligtelser, såfremt brugeren ikke opfylder disse.

I de handler, du indgår med Trendsales, gælder naturligvis dansk rets almindelige regler, herunder især aftaleloven, købeloven og forbrugeraftaleloven.

6.3 Ændringer i handler
Trendsales forbeholder sig retten til at afvise, forlænge eller annullere en handel, hvis Trendsales finder det juridisk påkrævet eller teknisk velbegrundet, herunder såfremt der foreligger tekniske vanskeligheder, som du, Trendsales eller en anden bruger har oplevet på internettet. Såfremt det er praktisk muligt, giver vi dig på forhånd et rimeligt varsel om sådanne skridt.

6.4 Behandling af tvister mellem køber og sælger
Du kan både som køber eller sælger, oprette en sag i Løsningscenteret, såfremt du oplever problemer efter en gennemført handel. Dialogen skal føres via Løsningscenteret, da privatbeskeder ikke automatisk vil indgå i sagen.
Når en sag er oprettet, vil din modpart få besked herom. I har herefter mulighed for at finde frem til en løsning indbyrdes, samt fremføre alle væsentlige argumenter i sagen. Er det efter 7 dages dialog ikke lykkes at finde en indbyrdes løsning, kan du vælge at eskalere sagen videre til Trendsales Support.

6.5 Afgørelse
Bliver sagen eskaleret til Trendsales Support, vil der blive truffet en endelig afgørelse inden for 3 dage. Afgørelsen vil blandt andet blive truffet på baggrund af dansk ret, herunder især købelovens regler, dialogen på sagen, samt den dokumentation, der måtte være blevet fremvist, eksempelvis billededokumentation, bevis for forsendelse og dokumentation for indgåede aftaler. Dokumentation, der ikke er fremvist inden sagens afgørelse, tages ikke i betragtning efterfølgende. Afgørelsen vil endvidere blive truffet i overensstemmelse med Trendsales' Vilkår og betingelser. Der kan opstå tilfælde, hvor begge parter får medhold i sagen, eller sagen må afvises.

6.6 Dokumentation
I sager vedrørende manglende forsendelse, skal du som privat sælger være i besiddelse af dokumentation for, at varen er afsendt. Såfremt en bestemt forsendelsesform er aftalt indbyrdes, er du som sælger forpligtet til at sende i overensstemmelse hermed. Tilstrækkelig dokumentation vil være et trackingnummer, som udleveres i forbindelse med pakkeforsendelser eller rekommanderede breve. En bon eller almindelig kvittering fra posthuset vil ikke kunne betragtes som gyldig dokumentation for afsendelsen.

Trendsales forbeholder sig retten til at pålægge en bruger at sende med en bestemt forsendelsesform, hvor det findes nødvendigt.

Som sælger er du forpligtet til at gemme dokumentationen for forsendelsen i op til 120 dage efter, at afsendelsen har fundet sted.

I sager vedrørende kopivarer, skal du som køber fremvise dokumentation for, at der er tale om en uægte vare. Behørig dokumentation er i den forbindelse:

 • En skriftlig udfærdiget og underskrevet erklæring fra en autoriseret forhandler af det pågældende mærke
 • Tydelig fotodokumentation, samt uddybende begrundelse

6.7 Nøjagtighed af varebeskrivelse
Som sælger skal du beskrive dine varer eller tjenesteydelser nøjagtigt og fyldestgørende på annoncen, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat i varebeskrivelsen, skal være korrekte og må ikke kunne vildlede andre brugere.

6.8 Tidsfrister
Såfremt sagen vedrører manglende modtagelse af varen, skal sagen være oprettet senest 120 dage efter handlens gennemførelse.
Ved sager vedrørende væsentlige mangler, skal sagen oprettes senest 30 dage efter varens modtagelse.

6.9 Ansvar
Hvad enten du er køber eller sælger i en sag, er du forpligtet til at efterleve de afgørelser, Trendsales Support træffer. Såfremt en afgørelse medfører et krav om tilbagebetaling, skal tilbagebetaling ske med det samme til modparten i henhold til Trendsales' anvisninger. Manglende vilje til at efterkomme en afgørelse, kan medføre spærring af profilen og bortvisning fra Trendsales.

6.10 Klage
Såfremt du er uenig i en afgørelse, kan du indbringe en klage til Center for Klageløsning eller domstolene, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Du vil dog fortsat være forpligtet til at efterleve Trendsales' afgørelse, indtil en eventuel retssag er endeligt afgjort. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her -http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: info@trendsales.dk.

7. TrendsalesKontoen

7.1 Formål
Er du bosiddende i Danmark, er der automatisk knyttet en TrendsalesKonto til din profil. Det er ikke muligt at have en separat TrendsalesKonto.

TrendsalesKontoen er tilknyttet vores betalingssystem, og denne kan benyttes til at gennemføre handler via TSpay ved at overføre penge via Trendsales mellem køber og sælger (jf. herom straks nedenfor under punkt 7.4.) samt til at erhverve ydelser - såsom rabatkort, VIP-medlemskab, galleriannoncer mv. - på Trendsales (jf. herom under punkt 8).

Du vælger som bruger selv, om du vil benytte din TrendsalesKonto eller en alternativ handelsform til at gennemføre handler på Trendsales.

7.2 Beløb
Du kan maximalt lagre 3.000 kr. på din TrendsalesKonto, og en transaktion mellem dig og en anden bruger på Trendsales kan maximalt udgøre 3.000 kr. Hvis der anvendes TSpay med automatisk hævning udgør det maximale beløb 10.000 kr.

7.3 Betaling med kort
Ved overførsler via Trendsales med kreditkort, betalingskort mv. bekræfter du, at du er berettiget til at benytte det pågældende kort, ligesom du har pligt til at sikre dig, at der er tilstrækkelige midler på kortet til at gennemføre transaktionen.

7.4 TSpay
TSpay er Trendsales' betalingssystem, igennem hvilket det er muligt at gennemføre betalinger i private handler mellem køber og sælger. Når du overfører penge til din TrendsalesKonto, forudbetaler du et beløb til Trendsales. Når en handelsanmodning er godkendt, overfører Trendsales det pågældende beløb til sælger. Såfremt du ikke benytter beløbet på din TrendsalesKonto, kan det frit hæves ud til din bankkonto igen.

Der gælder et sæt særlige betingelser, som du skal læse og acceptere, når du som bruger på Trendsales benytter TSpay. Disse betingelser og finder du her.

7.5 Sikkerhed vedrørende pengetransaktioner
Trendsales betalingssystem benytter betalingsgatewayen FreePay. Systemet benytter SSL-kryptering til al transmission. Alle data er strengt krypteret. Freepay er PCI-certificeret, hvilket betyder, at Freepay overholder sikkerhedsreglerne fra Visa / Mastercard.

7.6 Gebyrer
Vælger du at benytte dig af TSpay, trækkes et gebyr fra handelsbeløbet ved gennemførslen af handlen.Ved indsætning af penge på din TrendsalesKonto vil transaktionsgebyr til Nets blive pålagt. Hævning til din bankkonto i forbindelse med TSpay eller hævning fra din TrendsalesKonto til din bankkonto koster et gebyr pr. hævning. Dette beløb udgør bankernes gebyr i forbindelse med overførslen. VIP-brugere på Trendsales kan gratis hæve til egen bankkonto. Se de gældende gebyrer ved TSpay her.

7.7 Administrationsgebyr
Din TrendsalesKonto er ikke beregnet til opbevaring af midler, idet Trendsales ikke fungerer som bank. Dette betyder, at du bliver trukket et mindre administrationsgebyr på 30 kr. pr. måned, såfremt din profil har været inaktiv i 3 måneder, og du i denne periode har haft et indestående på din TrendsalesKonto. Administrationsgebyret vil herefter blive trukket én gang pr. måned, såfremt din TrendsalesKonto fortsat er inaktiv. Din TrendsalesKonto kan naturligvis ikke gå i minus, hvorfor der administrationsgebyret udelukkende vil blive trukket, såfremt der er et indestående. Så snart der atter er aktivitet på din profil, vil trækningen af administrationsgebyrer blive indstillet. Se de gældende gebyrer ved TSpay her

7.8 Forældelse af indestående på spærret profil
I overensstemmelse med Lov om forældelse af fordringer, hæves et eventuelt indestående beløb på din TrendsalesKonto, såfremt din profil har været spærret i 3 år. Årsagen til spærringen af profilen er herved uden betydning. Såfremt du ikke har henvendt dig indenfor 3 år fra spærringsdatoen, med henblik på udbetaling af dit indestående, kan et krav herom ikke længere gøres gældende.

7.9 Udenlandske banker
Du skal være opmærksom på, at du udelukkende kan hæve fra din TrendsalesKonto til danske, svenske samt norske banker. Endvidere kan du med et udenlandsk betalingskort alene indsætte penge på din TrendsalesKonto, såfremt dine brugeroplysninger er valideret. Bor du i udlandet, kan Trendsales kræve, at der indsendes kopier af identifikationspapirer, således at der kan foretages manuel validering.

8. Handler mellem dig og Trendsales

8.1 Vilkår og betingelser
Der gælder en række særlige regler, når du som forbruger køber ydelser fra Trendsales. De ydelser, du kan erhverve fra Trendsales, omfatter
1) SMS-hilsen
2) Galleriannonce
3) Rabatkort
4) Pakkeporto
5) VIP-medlemskab
6) Abonnement på VIP-medlemskab

Ved køb af disse ydelser fra Trendsales, skal du læse og acceptere et sæt særlige betingelser, som du finder i forbindelse med købet.

9. Generelle bestemmelser

9.1 Trendsales' rolle
De varer, der er tilgængelige gennem private handler, sættes til salg af brugere på Trendsales via annoncer. Aftalens vilkår, aftaleindgåelsen samt alle andre aspekter af aftalen, er underlagt dansk rets almindelige regler. Trendsales er således ikke part i private handler, idet Trendsales alene stiller de tekniske hjælpemidler til rådighed til gennemførelse af sådanne handler.

Trendsales kan dog, i forbindelse med velgørenhed eller andre særlige tilbud, optræde som sælger af en vare eller tjeneste. I disse tilfælde vil dette klart fremgå af annoncen.

9.2 Betaling og levering fra brugere
Trendsales kontrollerer ikke, om brugerne betaler henholdsvis leverer varen i henhold til den private handel. Trendsales fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med sælgers levering af solgte varer samt købers betaling af leverede varer.

9.3 Annullering af handler
Hver enkel bruger er indforstået med, at Trendsales er berettiget til at trække en handel tilbage, som - ud fra oplysninger, som vi har modtaget fra tredjepart eller andre medlemmer - ser ud til at være en misligholdelse af nærværende aftale.

10. Trendsales’ ansvar

10.1 Trendsales' ansvar
I det omfang loven tillader det, accepterer du at friholde Trendsales og Trendsales' medarbejdere for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med private handler. Trendsales er ej heller ansvarlig for den adfærd, en bruger måtte udvise på sitet.

10.2 Ansvarsfraskrivelse
Trendsales holder ikke styr på, eller er ansvarlig for kvalitet, sikkerhed, eller lovmæssighed af de varer, som private handler omhandler, for om en varebeskrivelse er sand eller nøjagtig, hvorvidt sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer, eller hvorvidt køber har vilje og evne til at betale herfor. Trendsales kan ikke styre, og styrer ikke afslutningen eller gyldigheden af private handler. Selvom det er forbudt, kan det hænde, at der afgives oplysninger eller udvises anden adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af brugernes forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og i disse tilfælde kan Trendsales ikke holdes ansvarlig.

11. Betingelser og vilkår for sælger

11.1 Sælgers vilkår og betingelser
De kontraktmæssige betingelser og vilkår i deres helhed, som skal være gældende mellem køber og sælger i forbindelse med en handel, er dem, der er nærmere angivet af sælger, hvad enten skriftligt eller på anden måde. Pligten til at underrette køberen om disse betingelser og vilkår påhviler sælgeren og ikke Trendsales. Såfremt du er erhvervssælger og dermed handler som led i dit erhverv, skal du endvidere give de oplysninger, som kræves i medfør af Forbrugeraftaleloven, herunder oplysninger om fortrydelses- og reklamationsret.

11.2 Nøjagtighed af varebeskrivelse
Du skal beskrive de varer eller tjenesteydelser, der står på den varebeskrivelse, som du stiller til rådighed gennem Trendsales tjenester, nøjagtigt, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, som du tager med på din varebeskrivelse, skal være fuldstændig nøjagtige og må ikke kunne vildlede andre brugere.

11.3 Sælgers ejendomsret
Du indestår som sælger af enhver vare eller tjeneste på Trendsales for, at du har den fuldstændige ejendomsret over varen eller tjenesten, samt at du er berettiget til at overdrage denne ejendomsret til køber.

11.4 Forbud
Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varen, varebeskrivelsen i annoncen eller andetsteds, eller nogen aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler,

1) krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person
2) er et brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet
3) er falsk, upålideligt, vildledende, anstødeligt eller nedsættende
4) er af pornografisk karakter
5) er opført på Trendsales' oversigt over ulovlige varer (læs mere her)

11.5 Fortrydelsesret
Som nævnt ovenfor under punkt 2.3. samt 2.4. kan også privatbrugere i visse situationer betragtes som handlende inden for sit erhverv, hvorved købelovens bestemmelser om forbrugerkøb samt forbrugeraftaleloven finder anvendelse, herunder bestemmelserne angående købers 14 dages fortrydelsesret. Handler sælger derimod uden for sit erhverv, således at der er tale om et civilkøb, finder dansk rets almindelige regler herom anvendelse, hvilket blandt andet betyder, at køber ikke har 14 dages returret.

11.6 Indberetning til SKAT
Det påhviler til enhver tid dig som bruger at indberette din skattepligtige indkomst fra Trendsales til SKAT. Trendsales kan således ikke tilpligtes at indberette en bruger til SKAT, ligesom Trendsales ikke kan holdes ansvarlig i relation til en brugers skattemæssige forhold.

Overstiger din årlige omsætning 50.000 kr., skal dette meldes til SKAT. Læs mere her: www.skat.dk

12. Betingelser og vilkår for køber

12.1 Bud
Du skal som køber være opmærksom på, at alle bud, der gives på sælgers annoncer eller andetsteds, som udgangspunkt er juridisk bindende.

12.2 Opsøge ulovlige handler
Det er som køber ikke tilladt at søge at handle med varer, der er opført på Trendsales' liste over ulovlige varer, herunder kopivarer (læs mere her).

12.3 Forbud
Som køber er du ansvarlig for at sikre, at al aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler, ikke

1) krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person
2) er et brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet
3) er falsk, upålideligt, vildledende, anstødeligt eller nedsættende
4) er af pornografisk karakter

13. Version

13.1 Version
Nærværende vilkår og betingelser for brugen af Trendsales og Trendsales' tjenester erstatter de tidligere vilkår og betingelser og træder i kraft den 4. maj 2018.