Opret en GRATIS TRENDSALES-profil her
- og få 14 dages gratis VIP medlemskab!

Betingelser for TSpay


Dette er de til enhver tid gældende vilkår og betingelser for benyttelse af TSpay. De generelle vilkår og betingelser finder du her.

Betingelserne er udfærdiget i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning.

1. Nærværende aftale

1.1. Formål
Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og Trendsales ApS' ("Trendsales", "vi" eller "os") rettigheder og forpligtelser i forbindelse med TSpay.

1.2. Nærværende aftales virkning
Når du benytter TSpay, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og du bekræfter desuden, at du er indforstået med vilkårene, hver gang du benytter TSpay. Din markering i feltet "Jeg har læst og accepterer betingelserne" anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og Trendsales.

1.3. Ændringer i nærværende aftale
Trendsales forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre i nærværende aftale samt at sætte nye versioner af Trendsales i kraft. Ligeledes forbeholder Trendsales sig retten til at ændre i nærværende aftale som følge af ændringer i den lovgivning, der er gældende for de aftaler, der indgås fra nærværende bruger. Ændringer i aftalen som er til ugunst for dig, vil dog altid blive varslet senest to måneder før ændringerne træder i kraft.

Meddelelse om ændringer vil du modtage via den e-mailadresse, du er registreret med hos Trendsales eller Trendsales’ privatbeskedsystem.

Du kan vælge at opsige dit medlemskab hos Trendsales, såfremt du ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser. Ønsker du ikke at være bundet, har du en to måneders frist til at opsige dit medlemskab løbende fra den dag, meddelelsen om ændring kommer frem til dig. Fra den dag, hvor den nye version træder i kraft, må du ophøre med at anvende Trendsales' tjenester.

Efter udløbet af de nævnte to måneder vil ændringerne blive gjort tilgængelige på www.trendsales.dk og hermed træde i kraft. Ikrafttrædelse sker og er gældende for alle handler og aktiviteter på Trendsales eller via Trendsales' tjenester samt for dit forhold til Trendsales.

1.4. Aftalens varighed
Nærværende aftale er gældende, indtil denne afløses af en ny version.

1.5. Rammeaftalens sprog
Vilkår og betingelser for denne rammeaftale findes på dansk, svensk og norsk.

1.6. Relevante tilsynsmyndigheder
Trendsales ApS har en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester, samt en begrænset tilladelse til at udbyde elektroniske penge. Begge licenser er udstedt af Finanstilsynet, jf. Kap. 3 og kap. 3 a i lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Tilladelserne er registreret i Finanstilsynets register over virksomheder under tilsyn, og har FT nr. 21159. Trendsales ApS er underlagt tilsyn af Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet.

1.7. Lovvalg
Spørgsmål og tvister om betingelserne i denne aftale er underlagt dansk ret.

2. Kontrakthabilitet

2.1 Aldersgrænse
For at kunne benytte TSpay kræves det, at du er over 15 år. Husk, at du kun må bruge penge, som du selv har tjent eller fået, jf. reglerne herom i værgemålsloven § 42.

3. TrendsalesKontoen

3.1. Anvendelse ved TSpay
Er du bosiddende i Danmark, er der automatisk knyttet en TrendsalesKonto til din profil. Det er ikke muligt at have en separat TrendsalesKonto.

Som bruger med TrendsalesKonto, forudbetaler du penge til Trendsales, når du via betalingskort (Dankort, VISA, Mastercard eller Eurocard) skal betale en sælger for en vare. Trendsales overfører herefter det elektroniske pengebeløb til sælgers TrendsalesKonto. Når du som sælger har elektroniske penge stående på din konto hos Trendsales, kan du til enhver tid hæve dem til din bankkonto. Når vi modtager besked via systemet om, at du ønsker at hæve dine elektroniske penge til din bankkonto, foretager vi bankoverførslen i løbet af 1-2 bankdage.

3.2. Overførsel via TSpay
Når du betaler for en vare via TSpay, hæves pengene på din TrendsalesKonto eller betales direkte med betalingskort og overføres til sælger. I det tilfælde en handel annulleres, tilbageføres pengene til din TrendsalesKonto. Overførelsen vil fremgå af dit kontoudtog. Hver transaktion har et handels ID nummer, som vi bruger til efterfølgende at identificere transaktionen.

3.3. Gennemførelse af betaling
Du godkender og gennemfører en handel, når du indtaster din adgangskode og klikker på "godkend". Det samme tidspunkt gennemfører vi betalingen. Dette tager højest et minut.

3.4. Validering
Ved køb af en vare for et større beløb, vil du blive bedt om at validere din profil. Dette er ligeledes tilfældet, hvis du samlet køber varer for et større beløb.

3.5. Sikkerhed vedrørende pengetransaktioner
Trendsales' betalingssystem benytter betalingsgatewayen FreePay. Systemet benytter SSL-kryptering til al transmission. Alle data er strengt krypteret. Freepay er PCI-certificeret, hvilket betyder, at Freepay overholder sikkerhedsreglerne fra Visa / Mastercard.

3.6. Beløb
Som privat bruger:
Du kan maximalt lagre 3.000 kr. på din TrendsalesKonto, og en transaktion mellem dig og en anden bruger på Trendsales kan maximalt udgøre 3.000 kr. Hvis der anvendes TSpay med automatisk hævning udgør det maximale beløb 10.000 kr.

Som erhvervsbruger:
Du kan maximalt lagre 20.000 kr. på din TrendsalesKonto. En transaktion mellem dig og en anden bruger på Trendsales kan maximalt udgøre 10.000 kr., uanset om beløbet overføres til din TrendsalesKonto eller direkte til din bankkonto.

3.7. Udenlandske banker
Du skal være opmærksom på, at du udelukkende kan hæve fra din TrendsalesKonto til udenlandske banker, hvis du er bosiddende i Danmark.

3.8. Vurderingssystemet
Ved handler gennemført via TSpay modtager køber og sælger en anmodning fra Trendsales om at vurdere deres handel gennem afgivning af en smiley og en tekst. Denne mulighed bortfalder 30 dage efter, at handlen er gennemført via TSpay. Trendsales opfordrer købere til ikke at afgive vurdering, før varen er i hænde og undersøgt. Trendsales Support behandler som udgangspunkt ikke sager, hvor der er afgivet positiv vurdering fra den klagende part, men vi forbeholder os retten til at behandle disse sager, når vi finder det nødvendigt.

3.9. Gebyrer ved TSpay
For hver handel, der foretages via TSpay, påløber der et gebyr. Dette gebyr udgør for privatsælgere 5% af det samlede handelsbeløb, mens gebyret for erhvervsbrugere udgør 8% af det samlede handelsbeløb. For den erhvervsgruppe der på Trendsales betegnes webshops, udgør gebyret 12% af det samlede handelsbeløb.

3.10. Kredit
Indsætning via kredit:
10 dages kredit koster 6 %
20 dages kredit koster 8 %
30 dages kredit koster 10 %

Forlængelse af kredit:
10 dages ekstra kredit koster 8 %
20 dages ekstra kredit koster 10 %
30 dages ekstra kredit koster 12 %

Vær opmærksom på, at du max. kan have 10.000 kr. i løbende kredit, og at du kun kan indsætte med kredit, hvis pengene skal bruges til betaling af en vare via TSpay. Det er derfor ikke tilladt at hæve kreditbeløbet ud til egen bankkonto.

3.11. Bankoverførselsgebyr
VIP-bruger:
Som VIP-bruger er det gratis at få penge, fra en gennemført handel via TSpay, overført til en dansk, norsk, svensk, tysk eller finsk bankkonto.

Skal beløbet overføres til en bankkonto i et andet land, end de nævnte, pålægges der et bankoverførselsgebyr på henholdsvis 15,00 DKK/NOK/SEK. Er valutaen EUR, pålægges et gebyr på 2,00 EUR.

Standardbruger:
Som standardbruger pålægges der et bankoverførselsgebyr på henholdsvis 1,00 DKK/NOK/SEK og 0,25 EUR, når du overfører penge, fra en gennemført handel via TSpay, til din bankkonto, hvis du overfører til en bankkonto i samme land som den angivne valuta.

Skal du have overført penge fra en gennemført handel via TSpay i en valuta, der er forskellig fra det land, som din bankkonto er tilknyttet, pålægges et gebyr på henholdsvis 5,00 DKK/NOK/SEK og 0,75 EUR.

Skal beløbet overføres til en bankkonto i et andet land, end de nævnte, pålægges der et bankoverførselsgebyr på henholdsvis 25,00 DKK/NOK/SEK og 3,00 EUR.

3.12. Vekselgebyr
Ved gennemførelse af en handel, via TSpay, mellem to brugere, der har forskellig valuta, finder Nationalbankens offentliggjorte valutakurser anvendelse. Kurserne bliver opdateret i systemet hver dag kl. 22.30. For handler gennemført før dette tidspunkt, vil gårsdagens valutakurser finde anvendelse. Der pålægges et vekselgebyr på 3% ved gennemførsel af handler, hvor der handles i en anden valuta end din egen.

3.13. Administrationsgebyr
Din konto på Trendsales er ikke beregnet til opbevaring af midler, da Trendsales ikke er en bank. Det betyder, at hvis du i løbet af 3 måneder ikke benytter eller overfører resterende midler på din TrendsalesKonto, og samtidig ikke har været logget ind på din brugerkonto på Trendsales, trækker vi et mindre administrationsgebyr på 30 kr. pr. måned, startende efter 3 måneder og herefter 1 gang pr. måned, så længe TrendsalesKontoen henstår ubenyttet.


3.14. Forældelse af indestående på spærret brugerkonto
I overensstemmelse med Lov om forældelse af fordringer, hæves et eventuelt indestående beløb på din TrendsalesKonto, såfremt din brugerkonto har været spærret i 3 år. Årsagen til spærringen af brugerkontoen er herved uden betydning. Såfremt du ikke har henvendt dig indenfor 3 år fra spærringsdatoen, med henblik på udbetaling af dit indestående, kan et krav herom ikke længere gøres gældende.

4. Hæftelsesregler

4.1. Hæftelses- og ansvarsregler
Trendsales hæfter i forhold til dig for direkte tab, som følge af fejl begået af Trendsales i forbindelse med gennemførslen af betalingstransaktioner.

I den forbindelse skal et eventuelt tilgodehavende udbetales til dig senest 10 dage efter, at du har bedt herom.

Din adgangskode til Trendsales er strengt personlig. Hvis din adgangskode er kommet til andres kundskab, skal du straks ændre din kode. Hvis du har mistanke om at dit brugernavn er eller vil blive misbrugt, skal du orientere Trendsales Support herom.

Trendsales hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af din konto hos Trendsales. For denne type af tab gælder der dog følgende undtagelser, som finder anvendelse såfremt transaktionen er korrekt registreret og bogført:

a. Du er selv ansvarlig med op til kr. 375 for tab som følge af andres uberettigede brug af din konto hos Trendsales, hvis Trendsales godtgør, at den krypterede personlige adgangskode har været anvendt.

b. Du er selv ansvarlig med op til kr. 8.000, hvis Trendsales kan godtgøre, at den krypterede personlige adgangskode har været anvendt, og at du:

  • Har undladt at underrette Trendsales snarest muligt efter, at du har fået kendskab til at adgangskoden er kommet til den uberettigedes kendskab,

  • har overladt din personlige adgangskode til den der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af pkt. 4.1.c, eller

  • ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

c. Du er selv ansvarlig for det fulde tab, hvis tabet sker under vilkår, hvor det kan godtgøres, at du har selv har oplyst din adgangskode til den, der har foretaget den uberettigede anvedelse, og at du indså eller burde indse, at der var risiko for misbrug.

Uanset øvrige regler i dette afsnit, er du ikke ansvarlig for uberettiget anvendelse af din konto, der finder sted, efter at Trendsales er blevet orienteret om misbruget.

Indsigelser om uatoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være modtaget af Trendsales senest 13 måneder efter gennemførslen af betalingstransaktionen.

4.2. Hæftelse i forbindelse med fejl i hævninger
Ved hævninger fra din TrendsalesKonto skal du oplyse Trendsales om dine korrekte bankoplysninger. Er bankoplysningerne ukorrekte, og medfører dette, at overførslen sker til en forkert person, skal du straks meddele Trendsales herom. Trendsales vil herefter forsøge at annullere overførslen.
I tilfælde af at pengene ikke kan tilbageføres, hæfter du selv for tabet som følge af de forkert angivne bankoplysninger.

4.3. Hæftelse ved spærret eller lukket brugerkonto
Som bruger på Trendsales hæfter du ikke for de tab, som kan ske, efter du har anmodet Trendsales om at få din konto lukket/spærret.

4.4. Spærring af brugerkonto
Trendsales forbeholder sig ret til at spærre din brugerkonto, hvis der foreligger særlige omstændigheder, herunder forhold begrundet i hensynet til betalingssystemets sikkerhed eller forhold begrundet i mistanke om misbrug af brugerkontoen.

Du kan til enhver tid tage kontakt til Trendsales Support for at få oplyst årsagen til spærringen af din brugerkonto, samt dine muligheder for at få genåbnet denne.

5. Løsningscenter

5.1. Behandling af tvister mellem køber og sælger
Du kan både som køber eller sælger oprette en sag i Løsningscenteret, såfremt du oplever problemer med en gennemført handel. Dialogen skal føres via Løsningscenteret, da privatbeskeder ikke automatisk vil indgå i sagen.
Når en sag er oprettet, vil din modpart få besked herom. I har herefter mulighed for at finde frem til en løsning indbyrdes, samt fremføre alle væsentlige argumenter i sagen. Er det efter 7 dages dialog ikke lykkes at finde en indbyrdes løsning, kan du vælge at eskalere sagen videre til Trendsales Support.

5.2. Afgørelse
Bliver sagen eskaleret til Trendsales Support, vil der blive truffet en endelig afgørelse inden for 3 dage. Afgørelsen vil blive truffet på baggrund af dansk ret, herunder især købelovens regler, dialogen på sagen, samt den dokumentation, der måtte være blevet fremvist, eksempelvis billededokumentation, bevis for forsendelse og dokumentation for indgåede aftaler.
Dokumentation, der ikke er fremvist inden sagens afgørelse tages ikke i betragtning efterfølgende. Afgørelsen vil endvidere blive truffet i overensstemmelse med Trendsales' Vilkår og betingelser. Der kan opstå tilfælde, hvor begge parter får medhold i sagen, eller sagen må afvises.

5.3. Tilbagebetaling
Såfremt du får medhold i en sag vedrørende en TSpay-handel, vil du få tilbagebetaling direkte fra Trendsales. Pengene vil blive tilbageført hurtigst muligt i sager vedrørende manglende modtagelse af varen. I sager vedrørende væsentlige mangler ved varen, vil tilbagebetalingen ske, når Trendsales har modtaget dokumentation på, at varen er returneret. Du vil modtage det beløb retur som du og din modpart i den pågældende sag har handlet for via TSpay. Er du bosiddende i Danmark, overføres beløbet til din TrendsalesKonto. Er du bosiddende uden for Danmark, bliver beløbet overført til din bankkonto. Trendsales indtræder herefter i pengekravet mod din modpart, jf. pkt. 6.8 om ansvar.

5.4. Sagstyper
Der træffes afgørelse i sager vedrørende:

  • Manglende modtagelse af varen
  • Sager vedrørende væsentlige mangler ved varen, som er til stede ved modtagelsen
  • Sager vedrørende kopivarer

Sager vedrørende skjulte mangler, der måtte opstå efter at varen er modtaget og taget i brug, er således ikke omfattet heraf. Ydermere er sager vedrørende værdiforringelse ved returnering af brugte varer solgt i erhvervsøjemed, og sager der udelukkende omhandler porto, ikke omfattet heraf.

5.5. Dokumentation
I sager vedrørende manglende forsendelse, skal du som privat sælger være i besiddelse af dokumentation for, at varen er afsendt. Såfremt en bestemt forsendelsesform er aftalt indbyrdes, er du som sælger forpligtet til at sende i overensstemmelse hermed. Tilstrækkelig dokumentation vil være et trackingnummer, som udleveres ved pakkeforsendelser eller rekommanderede breve. En bon eller almindelig kvittering fra posthuset, vil ikke kunne betragtes som gyldig dokumentation for afsendelsen.

Som erhvervssælger skal du kunne dokumentere, at køber har modtaget varen og dermed fået den i hænde.

Trendsales forbeholder sig retten til at pålægge en bruger at sende med en bestemt forsendelsesform, førend vedkommende er beskyttet i Løsningscenteret, hvor det findes nødvendigt.

Som sælger er du forpligtet til at gemme dokumentationen for forsendelsen i op til 120 dage efter, at afsendelsen har fundet sted.

I sager vedrørende kopivarer, skal du som køber fremvise dokumentation for, at der er tale om en uægte vare. Behørig dokumentation er i den forbindelse:

  • En skriftlig udfærdiget og underskrevet erklæring fra en autoriseret forhandler af det pågældende mærke
  • Tydelig fotodokumentation, samt uddybende begrundelse

5.6. Nøjagtighed af varebeskrivelse
Som sælger skal du beskrive dine varer eller tjenesteydelser nøjagtigt og fyldestgørende på annoncen, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat i varebeskrivelsen, skal være korrekte og må ikke kunne vildlede andre brugere.

5.7. Tidsfrister
Pkt. 5.3 om tilbagebetaling, finder anvendelse, når sagen er oprettet inden for tidsfristen. Såfremt sagen vedrører manglende modtagelse af varen, skal sagen være oprettet senest 120 dage efter handlens gennemførelse via TSpay.
Ved sager vedrørende væsentlige mangler, skal sagen oprettes senest 30 dage efter varens modtagelse.

5.8. Ansvar
Hvad enten du er køber eller sælger i en sag, er du forpligtet til at efterleve de afgørelser, Trendsales Support træffer. Såfremt en afgørelse medfører et krav om tilbagebetaling, skal tilbagebetalingen ske straks og uden unødigt ophold efter Trendsales' anvisninger. I de tilfælde der er omfattet af pkt. 5.3 om tilbagebetaling, vil Trendsales straks tilbagebetale den part der får medhold i sagen og efterfølgende indtræde i betalingskravet mod den part, der ikke fik medhold. Manglende vilje til at efterkomme en afgørelse kan medføre spærring af profilen og bortvisning fra Trendsales.

5.9. Klage
Såfremt du er uenig i en afgørelse, kan du indbringe en klage til Center for Klageløsning eller domstolene, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Du vil dog fortsat være forpligtet til at efterleve Trendsales' afgørelse, indtil en eventuel retssag er endeligt afgjort.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her -http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: info@trendsales.dk.

6. Fortrydelsesret

6.1. Fortrydelsesret vedrørende gebyrer
Du betaler et gebyr for Trendsales administration af en handel via TSpay. Dette køb er som udgangspunkt omfattet af fortrydelsesretten. Det vil sige, at du sædvanligvis har ret til at fortryde dit køb indenfor 14 dage efter køb. Imidlertid er ekspeditionen af en handel via TSpay en digitalydelse, som tages i brug straks efter, at købet er afsluttet. På den baggrund vil du ikke have mulighed for at fortryde dette køb.

6.2. Fortrydelsesret over for sælger
Når du handler med andre brugere på Trendsales, har du som udgangspunkt ikke fortrydelsesret over for sælger, medmindre sælger er erhvervsbruger. I visse tilfælde vil en privatbruger dog skulle betragtes som erhvervssælger, i henhold til købelovens definition heraf. Er sælger erhvervssælger, har køber som forbruger rettigheder i henhold til købeloven og forbrugeraftaleloven, hvilket blandt andet betyder, at du som køber har 14 dages fortrydelsesret.

Trendsales er ikke part i handlen, og fortrydelsesretten kan derfor ikke gøres gældende over for Trendsales.

7. Version

Nærværende vilkår og betingelser for brugen af TSpay erstatter de tidligere vilkår og betingelser og er trådt i kraft pr. 4. maj 2018.